Wnętrze tokamaka Alcator C-Mod użytkowanego w laboratorium badawczym plazmy i fuzji w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge. Wnętrze tokamaka Alcator C-Mod użytkowanego w laboratorium badawczym plazmy i fuzji w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge. Wikipedia
Technologia

Słońce na Ziemi

W efekcie połączenia się dwóch atomów izotopów wodoru – deuteru i trytu – powstaje atom helu, neutron i ogromna ilość energii.Wikipedia W efekcie połączenia się dwóch atomów izotopów wodoru – deuteru i trytu – powstaje atom helu, neutron i ogromna ilość energii.
Proces spalania kopalin jest podstawowym sposobem pozyskiwania energii, a przecież ich zapasy nie są wieczne. Dlatego naukowcy poszukują innych metod na miarę XXI w. Najwięcej nadziei wiążą z fuzją jądrową, wykorzystywaną do tej pory wyłącznie w celach militarnych.

Pierwsze elektrownie jądrowe pojawiły się w latach 50. ub.w., a ich reaktory działały dzięki reakcji rozszczepiania jąder pierwiastków ciężkich, głównie uranu. Ta wykorzystywana do dzisiaj technologia stwarza wiele zagrożeń związanych z przechowywaniem odpadów radioaktywnych, niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania broni jądrowej i terroryzmu. Także same reaktory ulegają awariom. Rozwój energetyki jądrowej został prawie wstrzymany po katastrofie w Czarnobylu w kwietniu 1986 r., kiedy nad Europą przepływała chmura radioaktywna.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Energetyka; s. 40