. . Adobe Stock
Struktura

ESG– na czym polega i czym różni się od CSR?

Coraz częściej polskie firmy patrzą na swoje funkcjonowanie zdecydowanie szerzej, wdrażając strategie uwzględniające aspekty pozafinansowe. W swojej działalności realizują aktywności wyrażające podejście ESG. Co dokładnie oznacza ten skrót i co odróżnia ten obszar od CSR?

Środowisko, społeczeństwo, zarządzanie (ESG)

Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance) odnosi się do zintegrowanego podejścia do analizy i oceny przedsiębiorstw z trzech kluczowych perspektyw: środowiskowej, społecznej i zarządczej. Służy zrozumieniu tego, jak dana firma wpływa na swoje otoczenie i jakie wartości kierują jej działaniami. W kontekście środowiska (E) istotne jest więc to, w jaki sposób na nie oddziałuje, biorąc pod uwagę np. kwestie związane z ochroną klimatu, zarządzaniem odpadami, zużyciem zasobów, emisją gazów cieplarnianych, ochroną bioróżnorodności czy stosowaniem odnawialnych źródeł energii.

W odniesieniu do społeczeństwa (S) ESG skupia się natomiast na interakcjach i wpływie firmy na pracowników oraz klientów, a także dostawców, lokalne społeczności czy innych interesariuszy. Z perspektywy zarządzania (G) pod uwagę bierze się natomiast aspekty związane z jakością prowadzenia firmy, jak np. skuteczność, przejrzystość i etykę w zarządzaniu czy też strukturę, strategię zrównoważonego rozwoju oraz zgodność z przepisami.

Niektóre organizacje nie tylko wdrażają działania z zakresu ESG, ale i propagują to podejście wśród swoich pracowników oraz otoczenia biznesowego. Przykładowo, polska firma LPP – jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek odzieżowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – przygotowała dla zatrudnionych w niej osób autorski cykl materiałów video pt. „Z ESG na Ty”, który w przystępny sposób przybliża tematykę ESG i działania spółki w tym obszarze – począwszy od odcinka dot. naukowo zweryfikowanych i zatwierdzonych celów dekarbonizacyjnych.

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR)

Nieco dłużej towarzyszącym polskim firmom pojęciem jest CSR (Corporate Social Responsibility). Obejmuje ono inicjatywy i działania, które przedsiębiorstwa podejmują, żeby pozytywnie wpływać na społeczeństwo i środowisko. Aktywności z tego obszaru wykraczają poza podstawowe funkcjonowanie organizacji i ukierunkowanie jedynie na maksymalizację zysków. Wynikają z założenia, że świat biznesu ma moralny obowiązek wobec społeczeństwa i środowiska.

Działania CSR mogą przyjąć bardzo różnorodną formę. Nie chodzi tu jedynie o wspieranie organizacji charytatywnych i filantropijnych. Polskie firmy niejednokrotnie zachęcają też swoich pracowników do zaangażowania w akcje społeczne i wolontariat. Niektóre organizują też programy edukacyjne i szkoleniowe dla społeczności lokalnych, uwzględniając szczególe grupy, którym grozi wykluczenie. W kontekście CSR przedsiębiorstwa biorą też pod uwagę dbałość o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego, etyczne praktyki w całym łańcuchu dostaw czy inwestowanie w technologie i rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy jakości życia.

ESG a CSR

W praktyce niektóre firmy używają zamiennie pojęć ESG i CSR, mówiąc o odpowiedzialności firm za otaczające je społeczeństwo oraz działaniach podejmowanych na jego rzecz. Tymczasem jednak warto zwrócić uwagę na to, że ESG to szersze podejście. Uwzględnia bowiem całą działalność przedsiębiorstwa i analizuje zarówno jego wyniki finansowe i sposób zarządzania, jak i oddziaływanie na aspekty ekologiczne oraz społeczne. CSR często skupia się na dwóch ostatnich wspomnianych kontekstach funkcjonowania i może stanowić jeden z wielu obszarów obejmowanych przez ESG.

Ostatecznie zarówno ESG, jak i CSR pokazują zmianę podejścia wielu polskich firm, które starają się bardziej odpowiedzialnie wpływać na społeczeństwo i środowisko. Dodatkowo integracja tych koncepcji może pomóc w tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy.

Materiał przygotowany przez Agencję Płodni.com.