Strona główna

redakcja | kontakty | regulamin konkursu

|||||

Gdy inni opisują naukę, nasi autorzy ją tworzą

„Świat Nauki” jest polską edycją „Scientific American” – znanego i cenionego na całym świecie miesięcznika popularnonaukowego o ponad 175-letniej tradycji, wydawanego w kilkunastu wersjach językowych. Poprzez swoje strony internetowe, wydania papierowe i cyfrowe, newslettery i aplikacje dociera miesięcznie do ponad 10 mln ludzi na całym świecie.

Informuje o najnowszych odkryciach naukowych, stanie współczesnych badań w obszarze m.in. techniki i technologii. Autorzy pisma będący niekwestionowanymi autorytetami – częstokroć laureatami Nagrody Nobla – w atrakcyjny i przystępny sposób piszą o swoich osiągnięciach i tajnikach warsztatu badawczego, pokazują znaczenie nauki w postępie cywilizacyjnym i jej związki z życiem codziennym.

Trzon każdego numeru „Świata Nauki” tworzy 7-8 obszernych, bogato ilustrowanych artykułów. Większość to tłumaczenia z „Scientific American" lub jego obcojęzycznych edycji. Obok artykułów przewodnich czytelnik znajdzie tu felietony z pogranicza nauk przyrodniczych i ścisłych, filozofii oraz nauk politycznych, przeglądy nowinek naukowych, informacje ze środowiska akademickiego oraz recenzje najciekawszych książek popularnonaukowych.

więcej: „Świat Nauki” z Polityką
e-mail: redakcja@swiatnauki.pl

Redaktorka naczelna
Elżbieta Wieteska
e-mail: e.wieteska@swiatnauki.pl
tel. 605 435 405

Kontakt z redakcją
redakcja@swiatnauki.pl

Korekta
Mariola Będkowska

Redakcja techniczna, skład i łamanie
Jolanta Kotas
e-mail: j.kotas@swiatnauki.pl

Wydawca
POLITYKA Sp. z o.o. SKA
ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
tel. 22 451 61 33/34; faks 22 451 61 35
www.polityka.pl; e-mail: polityka@polityka.pl

Prezes zarządu
Jerzy Baczyński

Dyrektor wydawniczy
Piotr Zmelonek
tel. 22 451 61 33/34

Dyrektor biura reklamy
Izabela Kowalczyk-Dudek
tel. 22 451 61 36
e-mail: reklama@polityka.pl

Dział Dystrybucji
Marcin Paśnicki, kierownik
e-mail: dystrybucja@polityka.pl

Prenumerata wydań papierowych
www.sklep.polityka.pl/sn
tel. 22 336 75 60
e-mail: prenumerata@swiatnauki.pl

Copyright ©POLITKA Sp. z o.o. SKA 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce). Żaden fragment niniejszego wydania nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie – fotokopii, mikrofilmu czy innych reprodukcji – ani przekładany na język mechaniczny bez pisemnej zgody wydawcy. SCIENTIFIC AMERICAN jest zastrzeżoną nazwą handlową należącą do Scientific American, Inc. w Nowym Jorku i używaną przez firmę Polityka Sp. z o.o. SKA na podstawie umowy licencyjnej.

„Scientific American”

Editor in Chief Laura Helmuth

Copy Director Maria-Christina Keller

Creative Director Michael Mrak

Chief Features Editor Seth Fletcher

Chief News Editor Dean Visser

Chief Opinion Editor Michael D. Lemonick

President Dean Sanderson

Executive Vice President Michael Florek

Vice President, Commercial Andrew Douglas

Publisher and Vice President Jeremy A. Abbate

Scientific American
1 New York Plaza, Suite 4500, New York, NY 10004-1562
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

I. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu matematycznego (zwanego dalej „Konkursem”) jest Polityka sp. z o. o. SKA, z siedzibą w Warszawie (02-309), przy ulicy Słupeckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445981, o kapitale zakładowym wynoszącym 152 740 zł, REGON 002169944, NIP 7010363179 , zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie.
 1. Konkurs organizowany jest cyklicznie co miesiąc w każdym numerze czasopisma „Świat Nauki”, którego wydawcą jest Organizator.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzeprowadzenia Konkursu w wybranym numerze czasopisma „Świat Nauki” lub zakończenia prowadzenia Konkursu w każdym czasie.
 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej), która w terminie wskazanym w danym numerze czasopisma „Świat Nauki” (tj. w okresie od dnia opublikowania Konkursu w danym numerze czasopisma do końca miesiąca odpowiadającego nazwą numerowi czasopisma) przyśle do Organizatora odpowiedź na zadanie konkursowe.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 1. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami Konkursu zawartymi w niniejszym regulaminie i akceptuje jego treść oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby realizacji tegoż Konkursu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie w zgłoszeniu danych kontaktowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
 1. Wraz z przesłaną odpowiedzią należy przesłać w treści e-maila oświadczenia, z których wynika, iż uczestnik:
  - zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 1. Na potrzeby prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i rozpatrywania ewentualnych reklamacji Organizator powoła specjalne Jury, w którego skład wejdzie autor zadania konkursowego.
 1. Jury będzie oceniać prawidłowość odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz czas (terminowość nadesłania) udzielonych odpowiedzi.
 1. Nagrody zostaną przyznane pięciu osobom, wyłonionym przez Jury spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 1. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo na adres, z którego nadesłali zgłoszenie do Konkursu.
 1. Każdy ze zwycięzców jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki nagrody.
 1. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.
 1. Jury ma prawo nie przyznać nagrody żadnemu uczestnikowi Konkursu lub przyznać nagrody mniejszej liczbie uczestników, niż przewidziana liczba egzemplarzy nagród.
 1. Jury ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy nie spełnia on warunków i zasad uczestnictwa w Konkursie, określonych w Regulaminie.

III. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie jest 5 egzemplarzy książki/czasopisma, wydanej/wydanego przez Organizatora, której tytuł określony jest w danym numerze czasopisma „Świat Nauki”, po jednym egzemplarzu dla każdego ze zwycięzców.
 1. Z uwagi na wartość nagrody przyznawanej zwycięzcy w Konkursie, nagroda ta jest zwolniona z tzw. podatku od nagrody, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków lub naruszy zasady Konkursu, określone niniejszym regulaminem, zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody.
 1. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.
 1. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 1. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej na koszt Organizatora na wskazany przez zwycięzcę adres do wysyłki.
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie przez zwycięzcę Konkursu lub podanie niewłaściwych lub nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających lub opóźniających wysłanie nagrody.
 1. Zwycięzca, który nie wskaże Organizatorowi adresu do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od zawiadomienia go przez Organizatora o wygranej, nie nabywa prawa do nagrody.
 1. Zwycięzca Konkursu, który nie odbierze, z jakichkolwiek przyczyn, wysłanej przez Organizatora nagrody, nie nabywa prawa do nagrody.
 1. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych w postaci imienia, nazwiska i miejscowości z adresu korespondencyjnego w czasopiśmie „Świat Nauki”.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać mailowo na adres redakcja @swiatnauki.pl z dopiskiem „konkurs-reklamacja”, przez cały czas trwania Konkursu w danym numerze czasopisma „Świat Nauki”, jednak nie później niż w terminie 40 dni od dnia ukazania się na rynku numeru czasopisma „Świat Nauki”, w którym opublikowane zostaną wyniki reklamowanego Konkursu.
 1. Organizator, w terminie 30 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i mailowo poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 1. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zgoda uczestnika wyrażana w zgłoszeniu konkursowym. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród.
 1. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą przetwarzane w celu wysyłki nagród. Organizator ma prawo do przekazania danych osobowych zwycięzców podmiotom biorącym bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym autorowi zadań konkursowych) oraz Poczcie Polskiej S.A. lub firmie kurierskiej, odpowiedzialnej za doręczenie nagrody.
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Dostęp do danych osobowych uczestników Konkursu będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym redakcja czasopisma „Świat Nauki”.
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane do czasu wysyłki nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji z tym związanych, a także publikacji danych zwycięzcy w czasopiśmie „Świat Nauki”.
 1. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Podanie danych osobowych przez zwycięzców z postaci adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia nabycie prawa do nagrody przez zwycięzcę.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej: projektpulsar.pl
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej projektpulsar.pl. Zmiany regulaminu nie dotyczą zgłoszeń konkursowych przysłanych przed datą zmiany regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.